Regulamin normuje zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, działającym pod adresem http://manuarts.pl.
Sklep prowadzony jest przez firmę 24siedem Bartłomiej Konarczak z siedzibą w Łodzi, 94-109 Łódź, ul. Pienista 41H lok. 21, zwaną dalej SKLEPEM, działającą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi nr 49280, REGON: 100300549, NIP: 728-245-38-50. Firma jest płatnikiem vat.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę manuarts.pl. i przyjmuje zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. Zamawiającym, zwanym dalej KLIENTEM, może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

3. Klient, składając zamówienie na stronie internetowej Sklepu, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia ze strony Sklepu następuje w ciągu 2 dni roboczych od daty jego złożenia. Jeśli po upływie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia Klient nie otrzyma ze Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, proszony jest o kontakt e-mailowy lub telefoniczny ze Sklepem.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
a. wybranie przez Klienta zamawianych produktów,
b. podanie pełnego adresu do wystawienia rachunku,
c. podanie pełnego adresu do wysyłki, jeśli jest inny niż podany do rachunku 
d. wybranie sposobu dostawy,
e. wybranie sposobu płatności,
f. w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym dokonanie płatności na rachunek Sklepu.

6. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasu produktów w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. W przypadku braku któregokolwiek z zamówionych produktów, Sklep wyśle wiadomość na adres e-mailowy wskazany w formularzu zamówienia, z informacją o niedostępności danego produktu oraz prośbą o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji pozostałej części zamówienia. Klient w takim wypadku ma możliwość częściowej realizacji zamówienia lub anulowania go w całości. W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta, co do dalszego postępowania z zamówieniem w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania wiadomości, Sklep anuluje zamówienie w całości.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do dostąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od daty jej zawarcia

8. W przypadku gdy zamówienie lub jego część nie będzie zrealizowana, a zapłata za nie nastąpiła z góry, Sklep zwróci klientowi zapłaconą przez Klienta kwotę będącą równowartością produktów niezrealizowanej części lub całości zamówienia, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu. Zwrot ten nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty anulowania części lub całości zamówienia lub od daty odstąpienia od umowy.

9. Do każdego zamówienia na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT, która zostaje doręczona Klientowi razem z produktem.

10. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną liczbę produktów. Zamówienia na produkty w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasów lub zakończenia promocji.

§ 2. Modyfikacje zamówienia

Klient, który chciałby wprowadzić zmiany w zamówieniu dotyczące sposobu dostawy, sposobu płatności, usunięcia zamówienia lub dodania dodatkowych pozycji do złożonego zamówienia, połączenia wielu zamówień w jedno itp. powinien skontaktować się mailowo na adres: info@manuarts.pl lub telefonicznie

§ 3. Czas realizacji zamówienia 

1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia i przygotowania przesyłki do wysłania oraz czas dostawy.

2. Właściciel sklepu przystępuje do wykonania przedmiotu zamówienia po otrzymaniu zapłaty za zamówienie na rachunek bankowy. Czas wykonania zamówienia określony jest na stronie produktu. W przypadku produktów dostępnych na magazynie wysyłane są one w ciągu 2 dni roboczych.

3. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi około 1-2 dni robocze, a w przypadku przesyłki pocztowej 3-5 dni.

§ 4. Formy płatności i dostawy

1. Klient podczas składania zamówienia określa sposób płatności oraz dostawy.

2. Dostępne sposoby płatności to:
a. przelew bankowy na rachunek: 20 1140 2004 0000 3902 4909 0227
b. przelew bankowy za pomocą modułu szybkiego przelewu intenetowego Transferuj.pl/Tpay.com

3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem:
a. firmy InPost,
b. firmy kurierskiej.

4. Dostawa produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu.

5. Koszty dostawy mogą być czasowo obniżane w ramach akcji promocyjnych.

6. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien w obecności kuriera lub pracownika InPost sprawdzić stan przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania spisać protokół szkody. W przypadku reklamacji protokół szkody znacznie skróci jej rozpatrzenie.

§ 5. Ceny

1. Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest ceną wiążącą w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Ceny zamieszczone przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

§ 6. Warunki reklamacji

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 z 2002 r., poz. 1176 z późn. zm.) prawo zgłoszenia reklamacji i roszczeń z tytułu niezgodności produktu z umową przysługuje w ciągu 2 lat od daty dostarczenia produktu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia.

2. Reklamowane produkty należy odesłać do Sklepu przesyłką pocztową ekonomiczną wraz z dowodem zakupu oraz informacją o przyczynie reklamacji na adres: 24siedem Bartłomiej Konarczak, 94-109 Łódź, ul. Pienista 41H lok. 21.

3. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość ceny produktów wraz z kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała przy odbiorze - na numer rachunku bankowego wskazanego przez Klienta w reklamacji.

6. Koszty pocztowej przesyłki ekonomicznej, poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem reklamowanego produktu, są zwracane Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 7. Warunki zwrotu

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonując zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zwrot może dotyczyć jedynie produktów, które nie były używane, kopiowane, nie zostały uszkodzone oraz są zapakowane w oryginalne opakowanie.

3. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

4. Produkty przeznaczone do zwrotu należy odesłać do Sklepu na adres: 24siedem Bartłomiej Konarczak, 94-109 Łódź, ul. Pienista 41H lok. 21

5. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

6. Koszt odesłania produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi Klient. Koszty przesłania produktu do Klienta są zwracane przez Sklep.

7. Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty zostanie dokonany przez Sklep na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała przy odbiorze - na numer rachunku bankowego wskazanego przez Klienta w korespondencji dotyczącej zwrotu.

§ 8. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie manuarts.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich bez zgody Klienta. Zgodnie z powyższą ustawą Klient sklepu internetowego manuarts.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu manuarts.pl, o ile nie zaznaczono inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub inne błędy w obsłudze realizacji zamówienia wynikające z niedokładnie lub błędnie podanych danych przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Klienta bez jego wiedzy lub zgody.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.02.2016 r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują od 8. dnia po dniu ich opublikowania na stronie manuarts.pl, chyba że nowy regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Do zamówień złożonych w okresie obowiązywania starego regulaminu stosuje się stary regulamin.

5. Nazwy producentów, marek i produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

6. Umowa sprzedaży produktów pomiędzy Sklepem a Klientem jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Potwierdzeniem tej umowy jest dostarczany Klientowi na podstawie złożonego zamówienia rachunek, który stanowi również podstawę ewentualnych roszczeń.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 z 2002 r., poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 2.03.2002 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. nr 22 z 2000 r., poz. 271 z późn. zm.).

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

9. Wszelką korespondencję do sklepu internetowego manuarts.pl należy kierować na adres: 24siedem Bartłomiej Konarczak, 94-109 Łódź, ul. Pienista 41H lok. 21, e-mail: info@manuarts.pl